Yeshivat Kerem B’Yavne

Delegates: Rabbi Menachem Mendel Blachman