Midreshet Emunah v’Omanut

Delegates: Dr. Yocheved Debow