Ozar Hatorah Neve Shalom

Delegates: Rabbi Dr. Jacquy Sebag