Dr. Tamara Spitz

Rosh Beit Midrash, Midreshet Torah V’Avodah

Alon Shvut, Israel