Mr. Avishai Kharilkar

Participant, Shalhevet Mizrachi Leadersip Program

Jerusalem, Israel