Rabbi Chaim Kanterovitz

Mashgiach Ruchani: Yehivat Orayta

Elazar, Israel