Rabbi Menachem Mendel Blachman

Representative, Kerem B’Yavne

Jerusalem, Israel