Rabbi Shimon Har Shalom

Professional Director, Tzohar le Shorashim

Jerusalem, Israel